واحد B107

B 107
Total Area: 168 m2
Interior: 124 m2
Terrace: 44 m2
Parkings: 1
1
Entrance
2
Living Room
3
Dinning Room
4
Kitchen
5
Bedroom
6
Bathroom
7
W.C
8
Terrace
نام واحدهای یک طبقه حیاط دار
بلـوک   بلـوک   بلـوک  
A 101 B 101 -
A 102 B 102 -
A 103 B 103 -
A 104 B 104 -
A 105 B 105 -
A 106 B 106 -
A 107 B 107 -
A 108 B 108 -
A 109 B 109 -
A 110 B 110 -
A 111 B 111 -
A 112 B 112 -
- B 113 -