واحد های یک طبقه سه خواب

واحدهای یک طبقه سه خواب
این واحدها نیز به مانند واحدهای دارای دوخواب اکثرا واحدهای طبقات میانی بلوکهای مسکونی را
تشکیل داده و با گستردگی فضای داخلی و دو بالکن در دو سمت خود به همراه دیدهای وسیع به دریا و
شالیزار، به نوعی حسی مشابه یک ویلای کنار دریا را برای استفاده کننده خود تداعی خواهند نمود.
گالری ها
نام واحد
بلـوک   بلـوک   بلـوک  
A 205 - -
A 208 - -
A 305 - -
A 308 - -
A 405 - -
A 408 - -
A 505 - -
A 508 - -