واحد های یک طبقه دو خواب

واحد یک طبقه دو خواب
این واحدها که اکثرا واحدهای طبقات میانی بلوکهای مسکونی را تشکیل میدهند با حس دلبازی و
گستردگی ای که از دو بالکن دو سمت خود در آنها ایجاد شده است، از یک سو دید به محوطه مجموعه و
شالیزارهای پیرامون و از سوی دیگر دید به دریا را دارند
گالری ها