واحد های دوبلکس حیاط دار

واحدهای دوبلکس حیاط دار
در این تیپ از واحدهای دوبلکس علاوه بر بالکن طبقه اول، در طبقه همکف نیزتراس به مثابه یک حیاط اختصاصی عمل کرده و بوسیله دیواره های گیاهی خود حریم شخصی استفاده کنند هرا با واحدهای مجاور حفظ مینماید.
گالری ها
نام واحد
بلـوک   بلـوک   بلـوک  
- - C 101
- - C 102
- - C 103
- - C 104
- - C 105
- - C 106
- - C 107
- - C 108
- - C 109
- - C 110
- - C 111
- - C 112
- - C 113
- - C 114
- - C 115
- - C 116
- - C 117
- - C 118
- - C 119
- - C 120