واحدها
بخش مسکونی سیشاین شامل 158 واحد در سه بلوک A,B,C بوده که در این میان بلوک A با تعداد 58 واحد، بلوک
B با تعداد 44 واحد و بلوک C با تعداد 56 واحد تشکیل دهنده این بلوکهای سه گانه میباشند.از آنجایی که این
شهرک با هدف خانه دوم بودن و استفاده از پتانسیلهای گردشگری استان گیلان طراحی شده است لذا سعی برآن
بود که بتوانیم با ارائه تنوعی از فضاهای مسکونی در مساحتهای مختلف، نیازهای گوناگون مخاطبان خود را برآورده
سازیم.