واحد های یک طبقه حیاط دار

واحدهای یک طبقه حیاط دار
واحدهایی با تراس به مثابه یک حیاط اختصاصی که بوسیله دیوارهای گیاهی پوشانیده شده و حریم
شخصی استفاده کننده را با واحدهای مجاور خود حفظ مینماید.
گالری ها
نام واحد
بلـوک   بلـوک   بلـوک  
A 101 B 101 -
A 102 B 102 -
A 103 B 103 -
A 104 B 104 -
A 105 B 105 -
A 106 B 106 -
A 107 B 107 -
A 108 B 108 -
A 109 B 109 -
A 110 B 110 -
A 111 B 111 -
A 112 B 112 -
- B 113 -