طبیعت پیرامون

طبیعت پیرامون
گیلان‌ بی‌هیچ‌ گزافه‌ و گمان‌، یکی‌ از کهن‌سال‌ترین‌ زیستگاه‌ها و خاستگاه‌های‌ فرزندان‌ ایران‌ زمین‌ است‌. این‌ سرزمین‌ سحرانگیز و خرم‌ چون‌ رشک‌ بهشت‌؛ فراخنای‌ تاریخ‌ ایران‌ و مردمان این سرزمین است. از تاریخ قلعه‌رود‌خان تا میراث ماسوله، از افسونگری تالاب انزلی تا دشت به آسمان رسیده سوباتان؛ همگی نشان از آن داشتند که این دیار محلی مناسبی برای ساخت شهرکی مسکونی برای تجربه لذت آرامش بود، شهرکی که در عین حال پاسخگویی به نیازهای مدرن، با احترام به طبیعت پیرامون خود در آن جای بگیرد.
تالاب انزلی
روستای ماسوله
قلعه رودخان
 ارتفاعات سوباتان