زندگی مدرن

زندگی مدرن

در این شهرک با درک اهمیت طراحی داخلی، سعی شد با استفاده از یک طراحی اصولی، فضاها به نحوی طراحی شوند که در عین حال ایجاد فضایی مدرن برای زیسته، هر واحد قابلیت پاسخگویی به ایده اصلی مجتمع، یعنی شهرکی توریستی برای گذران تعطیلات را نیز دارا باشد؛ همچنین به جهت آسایش هرچه بیشتردرمدت اقامت و همینطور آسودگی خاطرو صرفه‌جویی منابع در زمان‌ مورد استفاده نبودن واحدها، هر واحد مجهز به سیستم هوشمند BMS جهت تنظیم دمای واحد، تنظیم نور و همینطورسیستم آبیاری قطره ای مکانیزه برای باکس‌های گیاهان موجود در تراس‌ها و بالکن هر واحد درنظرگرفته‌شده است؛ لازم به ذکر است که این تمامی سیستم‌ها بصورت یکپارچه بوده و توسط مدیریت شهرک به‌‌روزرسانی می‌شود.